އަނިލް ކަޕޫރު -- ފޮޓޯ: އަނިލް ކަޕޫރް ފޭސްބުކް

އަނިލް ކަޕޫރް ހައުސްފުލް 5 ދޫކޮށްލީތަ؟

ފިލްމް ހައުސްފުލް 5 ގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ސާޖިދު ނަދިއަދްވާލާ ދެމެދު ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އުފެދި އެކްޓަރު އަނިލް ކަޕޫރް ފިލްމުން ވަކިވެއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އަނިލް އެ ފިލްމް ދޫކޮށްލީ އޭނަގެ އުޖޫރައާމެދު އުފެދުނު ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއްގަ އެވެ.

ކޮމެޑީ ފިލްމް ފްރެންޗައިޒް ހައުސްފުލްގެ ފަސްވަނަ ފިލްމަށް އެކްޓަރު އަރުޖުން ރަމްޕަލް ވަނީ ގުޅިފަ އެވެ. އޭނާ މި ހައުސްފުލް ފްރެންޗައިޒަށް މި އަންނަނީ 14 އަހަރަށްފަހު އެވ