ފެތުން: ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފުސާނީ ގޮތުން ގިނަ ފައިދާ ލިބޭ ކަސްރަތެއް

ފެތުމަކީ ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފުސާނީ ގޮތުން ގިނަ ފައިސާތަކެއް ލިބޭ ކަމެކެވެ.

ފެތުމަކީ ކާޑިއޯ ވެސްކިއުލާއަށް ކުރެވޭ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަސްރަތެކެވެ. ފެތުމުގެ ސަބަބުން ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދަށްކޮށްދީ ހިތުގެ ބަލިތައް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދެ އެވެ.

ފެތުމުން މުޅި ހަށިގަނޑަށް ކަސްރަތު ލިބެ އެވެ. މިއީ އަތާއި ފައިގެ އިތުރުން ބުރަކަށީގެ މަސްތަކަށް ރަނގަޅު ކަސްރަތެކެވެ.

ފެތުމަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކެލޮރީ އަންދާލާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ބަރުދަން ލުއިކުރަން ބޭނުންނަމަ މިއީ ކުރެވިދާނެ ކަސްރަތެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފެތުމަކީ ސްޓްރެސް އާއި ހާސްކަން ކުޑަކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.