ސްޓޯބެރީ-ބަނާނާ ޕީނަޓް ބަޓާ ސްމޫތީ

ސްޓޯބެރީ-ބަނާނާ ޕީނަޓް ބަޓާ ސްމޫތީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި

1 ޖޯޑު ސްކިމް މިލްކް

½ ޖޯޑު ޔޯގަޓް

2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޕީނަޓް ބަޓާ

ދޮންކެޔޮ ވަކެއް (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި)

1 ސްޓޯބެރީ

އައިސްކިޔުބް 

މާމުއި

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ހުރިހާ އެއްޗެއް ބްލެންޑަރަކަށް އެޅުމަށްފަހު ރަނގަލަށް ގިރާލާށެވެ. ސްޓޯބެރީ-ބަނާނާ ޕީނަޓް ބަޓާ ސްމޫތީ ތައްޔާރުކޮށް ނިމުނީއެވެ. އަވަހަށް ތަށްޓަކަށް އަޅައިގެން ބޯން ފަށާށެވެ. އިތުރަށް މާމުއި އަޅަން ބޭނުންނަމަ އެޅިދާނެއެވެ. އިތުރަށް އައިސްކިޔުބް އަޅައިގެންވެސް ބޯލެވިދާނެއެވެ.