މޭޝްޑް ޕޮޓޭޓޯ

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

6 އަލުވި (ފެނު ކައްކާފައި)

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރު

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހިކިކިރު ( ½ ޖޯޑު ފެނުގައި ގިރާފައި)

ލޮނު ކޮޅެއް

ހަދާނެ ގޮތް:

މިއީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭނެ ރެސެޕީއެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަލުވިތައް ރަގަޅަށް ޗިސްކޮށްލާށެވެ. ޗިސް ކުރަމުންދާއިރު ބަޓަރުކޮޅާއި ލޮނު އަދި ކިރުފޮރު އެއްކޮށްލާށެވެ. މިހާރު މޭޝްޑް ޕޮޓޭޓޯ ތައްޔާރުކޮށް ނިމުނީއެވެ.